LỊCH HỌC2017-18

Hạn chót nộp hồ sơ

Kỳ kiểm tra đầu vào

Định hướng

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Kỳ nghỉ/Ngày nghỉ học

Mùa thu 1
(Fall 1)

July 21, 2017 August 7, 2017 August 11, 2017 August 14, 2017 October 13, 2017 Labor Day: 9/4/17

Columbus Day: 10/9/17

Mùa thu 2
(Fall 2)

September 22, 2017 October 9, 2017 October 13, 2017 October 16, 2017 December 15, 2017 Veterans Day Break: 11/10/17-11/11/17

Thanksgiving Break: 11/22/17-11/24/17

Winter Break: 12/18/17-1/5/18

Mùa đông
(Winter)

December 8, 2017 December 13, 2017 December 15, 2017 January 8, 2018 March 9, 2018 Martin Luther King Day: 1/15/18

Presidents’ Day: 2/19/18

Spring Break: 3/12/18-3/16/18

Mùa xuân
(Spring)

February 23, 2018 March 12, 2018 March 16, 2018 March 19, 2018 May 18, 2018

Mùa hè
(Summer)

April 27, 2018 May 14, 2018 May 18, 2018 May 21, 2018 July 20, 2018 Memorial Day: 5/28/18

Independence Day Break: 7/3/18-7/4/18

Summer Break: 7/23/18-8/10-18

Gửi thư đến địa chỉ admission@elinc.edu nếu bạn có thắc mắc về lịch học.