CHỨNG NHẬN VÀ THÀNH VIÊNEnglish Learning Institute được Ủy ban Chứng nhận Chương trình tiếng Anh (CEA) chứng nhận trong giai đoạn tháng 8/2016 đến tháng 8/2021 và ELI đồng ý thực hiện theo tiêu chuẩn CEA dành cho các Học viện và Chương trình tiếng Anh. CEA được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận là tổ chức chứng nhận quốc gia về các học viện và chương trình tiếng Anh trong phạm vi Hoa Kỳ. Nếu bạn quan tâm đến ELI, hãy liên lạc CEA.

English USA (trước đây là Hiệp hội Chương trình tiếng Anh Chuyên sâu Hoa Kỳ, viết tắt là AAIEP) là một tổ chức được công nhận ở cấp quốc gia, có trách nhiệm quảng bá những tiêu chuẩn chuyên nghiệp và chất lượng của những Chương trình tiếng Anh Chuyên sâu ở Hoa Kỳ.

NAFSA: Hiêp hội Các nhà giáo dục Quốc tế là hiệp hội phi lợi nhuận lớn nhất thế giới dành cho những người làm trong lĩnh vực giáo dục quốc tế, bao gồm tư vấn và quản lý giáo dục nước ngoài, tư vấn viên cho học viên quốc tế, quốc tế hóa học xá, tuyển sinh, làm việc, tư vấn từ xa và quản lý chương trình tiếng Anh Sinh ngữ (ESL).

AIRC: Hội đồng Tuyển sinh Quốc tế Hoa Kỳ là một hiệp hội thành viên phi lợi nhuận có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của học viên quốc tế và các tổ chức đào tạo thông qua việc quảng bá những chiến lược tuyển sinh quốc tế dựa trên các tiêu chuẩn và đạo đức. AIRC được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Liên bang công nhận là Tổ chức Phát triển Tiêu chuẩn.