QUY TẮC ĐẠO ĐỨCELI tuân thủ Tuyên bố Quy tắc Đạo đức của NAFSA với mong muốn đảm bảo sự chuyên nghiệp và công bằng trong học viện.

Quy tắc Đạo đức có nội dung như sau:

Vai trò và Mục đích của Tuyên bố Quy tắc Đạo đức

Chúng tôi, những nhà giáo dục quốc tế, tuyên bố cam kết hành động theo tuyên bố quy tắc đạo đức sau đây:

  • Hỗ trợ các nhà giáo dục quốc tế trong việc dàn xếp giữa các trách nhiệm, nhu cầu và lợi ích đối lập nhau khi họ đưa ra những quyết định đạo đức trong môi trường phức tạp và đa văn hóa
  • Truyền cảm hứng cho các nhà giáo dục quốc tế để họ làm việc tuân theo các nguyên tắc và tập quán đạo đức
  • Thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục quốc tế như là một nghề nghiệp và tăng cường phương diện đạo đức trong khi làm việc, nghiên cứu và huấn luyện chuyên nghiệp
  • Hỗ trợ các chuyên gia và tổ chức của họ khi ra các quyết định liên quan đến việc quản lý, hỗ trợ và cung cấp các chương trình và dịch vụ
  • Làm nổi bật các trách nhiệm đạo đức gắn bó trong các mối quan hệ xoay quanh nền giáo dục quốc tế
  • Đào sâu, mở rộng các cuộc đối thoại về tập quán nghề nghiệp và đạo đức trong nền giáo dục quốc tế

Tuyên bố Quy tắc Đạo đức của NAFSA

Chính trực

Chúng tôi chứng tỏ tính chính trực cao nhất trong mọi hoạt động chuyên nghiệp, đối xử với người khác chân thật và công bằng, tuân theo các cam kết của chúng tôi và luôn hành động xứng đáng với niềm tin mà mọi người đã trao cho chúng tôi.

Tôn trọng luật pháp

Chúng tôi sẽ tuân theo các bộ luật và quy định liên quan, cẩn thận tư vấn cho học viên và các giáo sư liên quan đến những bộ luật và quy định ấy. Chúng tôi cũng sẽ tìm kiếm những hướng dẫn và tư vấn phù hợp khi các quy định có dấu hiệu mâu thuẫn, không rõ ràng, gây hiểu nhầm hoặc khi có một tình huống vượt ra ngoài vai trò hoặc năng lực của chúng tôi.

Chất lượng

Chúng tôi luôn cố gắng để cung cấp các chương trình và dịch vụ có chất lượng cao và có giá trị giáo dục. Chúng tôi sẽ đánh giá và xem xét lại công việc thường kỳ nhằm mục đích cải tiến các chương trình và dịch vụ và tìm kiếm, làm theo những tập quán tiêu biểu.

Năng lực

Chúng tôi thực hiện công việc với năng lực và tính chuyên nghiệp cao nhất. Chúng tôi thường xuyên huấn luyện và nâng cao những kiến thức cần thiết để đạt mục tiêu trên. Cam kết chuyên nghiệp của chúng tôi mở rộng đến việc thực hiện giám sát kỹ lưỡng những chương trình và sắp xếp việc làm bên ngoài. Thông qua việc lập kế hoạch cẩn thận cùng việc phát triển và thực hiện những chính sách phù hợp, chúng tôi sẽ làm hết sức mình để đảm bảo sự an toàn, an ninh và thành công của học viên, nhân viên, các khoa và các giáo sư.

Đa dạng

Chúng tôi tôn trọng nhân phẩm và giá trị của tất cả mọi người, chú ý và đáp ứng với đức tin và văn hóa của người khác trong cả lời nói và hành động. Trong việc lập kế hoạch, phát triển và thực hiện các chương trình và dịch vụ, chúng tôi luôn chú ý một cách tôn trọng đến sự đa dạng của những con người và quan điểm khác nhau. Chúng tôi phấn đấu để đảm bảo chương trình của chúng tôi phản ánh được sự đa dạng trong học viện và mục tiêu giáo dục.

Minh bạch

Chúng tôi sẽ tuân thủ mức độ minh bạch phù hợp khi làm việc với các cá nhân và tổ chức. Trong khi hợp tác với các học viện và cá nhân khác, chúng tôi sẽ tiến hành trên cơ sở bình đẳng và phụ thuộc lẫn nhau. Giao dịch với các nhà cung cấp chương trình và dịch vụ bên ngoài sẽ được thực hiện chuyên nghiệp, luôn ưu tiên lợi ích của học viên lên hàng đầu và công khai bất kỳ xung đột lợi ích tiềm ẩn nào. Chúng tôi sẽ cung cấp cho khoa, đội ngũ, học viên và các giáo sư về thông tin họ cần để ra các quyết định liên quan đến việc tham gia chương trình và để điều chỉnh phù hợp với địa phương và văn hóa nơi họ sẽ làm việc hoặc sinh sống.

Dễ tiếp cận

Trong quá trình lên kế hoạch, phát triển và thực hiện chương trình, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng sẽ được phổ biến đến tất cả những cá nhân có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ làm hết sức để đảm bảo những ai có mong muốn và có lợi từ nền giáo dục quốc tế đều có thể tiếp cận nó

Phản ứng nhanh

Chúng tôi sẽ duy trì kênh truyền thông dễ tiếp cận và cởi mở với những cá nhân trong chương trình và dịch vụ của chúng tôi cũng như với các tổ chức đối tác. Điều này bao gồm cung cấp cho học viên sự hỗ trợ phù hợp dựa trên tuổi tác, kinh nghiệm, khả năng ngôn ngữ và xếp lớp.

Trên cơ sở những nguyên tắc này, chúng tôi sẽ làm việc để mở rộng và cải thiện nền giáo dục quốc tế ở mọi mặt và mọi cấp độ, bao gồm ủng hộ những chương trình, chính sách, quy định và luật nêu cao tinh thần của những nguyên tắc đã nêu. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ tích cực làm việc để hiện thực hóa những nguyên tắc đó trong cách hành xử nghề nghiệp và cá nhân, trong toàn bộ học viện cũng như những tổ chức mà chúng tôi hợp tác.

NGÀY 28/3/2009, BAN GIÁM HIỆU PHÊ CHUẨN CÁC ĐỀ NGHỊ CỦA BAN HƯỚNG DẪN ĐẠO ĐỨC VỀ VIỆC CHẤP NHẬN VÀ LÀM THEO TUYÊN BỐ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC CỦA NAFSA, BỘ KHUNG ĐẠO ĐỨC DÀNH CHO CÁC NHÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ.